„LEKTOR” stypendia w wys. 5.000 zł na I rok studiów.

Stowarzyszenie Bez Barier ogłasza kolejną edycję programu stypendialnego (rok akademicki 2019/2020) dla studentów na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (PWSZsą wyłączone) O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Kryteria przyznawania stypendium

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2.  posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu (Stowarzyszenia Bez Barier)
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  4. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością ,
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu

Składanie wniosków  od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 poprzez aplikację internetową www.stypendia-pomostowe.pl

Wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami składana jest do biura Bez Barier w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem rekomendacji proszę o zgłoszenie się do biura Bez Barier w Zakliczynie ul. Spokojna 1  w godz. 8.30  do 14.30

tel. 18 26 38 777

Ewa Jóźwiak – koordynator programu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.