Poznaj nas bliżej 2001 – 2017

Jerzy Woźniak – prezes stowarzyszenia Bez Barier od powstania w roku 2001 do roku 2017. Lekarz medycyny, dyrektor NZOZ „Centrum Zdrowia” w Zakliczynie. W latach 2002 – 2006 Radny Powiatu Tarnowskiego.  W latach 1996-1998 dyrektor oddziału PFRON w Tarnowie. Propagator wielu inicjatyw społecznych realizowanych przez stowarzyszenie, m.in. programów pomocy dla osób niepełnosprawnych, programów stypendialnych, pomocy żywnościowej. Miłośnik i organizator aktywnej turystyki górskiej i kajakowej.

Bogdan Litwa – członek zarządu, wiceprezes stowarzyszenia Bez Barier od 2011 – 2017 r. Od 8 czerwca 2017 Prezes Stowarzyszenia. Radny Rady Miejskiej w Zakliczynie, Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Zakliczynie.  Emerytowany nauczyciel i pedagog znający problematykę młodzieży uczącej się i studiującej. Jako wiceprezes uczestniczy w pracach komisji stypendialnych i programu żywnościowego. Reprezentuje stowarzyszenie na uroczystościach w zastępstwie prezesa.

Joanna Mleczko – skarbnik stowarzyszenia BEZ BARIER od 2008 do 2017 roku. Z wykształcenia magister germanistyki i oligofrenopedagog. Uczestniczy w posiedzeniach zarządu oraz pracuje z dziećmi w naszych placówkach – Ośrodkach Wsparcia Dziennego i Ośrodku Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Andrzej Szczepański – sekretarz SPON BEZ BARIER, członek zarządu od 2005 roku, ekonomista, absolwent Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Autor tomików poetyckich i zbiorów opowiadań. Działał również w środowiskach literackich, pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Promocji Kultury ”Liberum Arbitrum”.

 

Irena Kwiek – W zarządzie SPON BEZ BARIER  od 2008 r. Pielęgniarka opieki długoterminowej, oddana pracy z osobami przewlekle chorymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Swoją pracą społeczną wspiera akcje pomocowe w SPON BEZ BARIER.

 

 

Krzysztof Pałach – od 2007 r. do 2018 członek komisji rewizyjnej w SPON BEZ BARIER.

 

Teresa Piekarz – członek komisji rewizyjnej w latach 2011-2017. Od 2010 r. radna Rady Miejskiej w Zakliczynie. Od 2005 r. pełni funkcję sołtysa w miejscowości Kończyska. Problematykę ludzi starszych zna z autopsji pracując w przeszłości z tą grupą społeczną  Lubi pomagać innym, Jak mówi „jestem szczęśliwa jeśli uda mi się zrobić coś dobrego” Uczestniczyła w pracach komisji rewizyjnej i kwalifikacji rodzin do programu żywnościowego.

 

Antonina Średniawa –  w SPON BEZ BARIER działa od 2011 r.,  członek komisji rewizyjnej. Lubi prace społeczne, szczególnie te, które wiążą się z troską o lepszy byt osób chorych oraz nieszczęśliwie dotkniętych przez los. Uczestniczy w pracach komisji rewizyjnej i kwalifikacji rodzin do programu żywnościowego.

 

Iwona Gurgul – w SPON BEZ BARIER pełni funkcję dyrektora placówek, których działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży. Koordynuje i zarządza działaniami w celu sprawnego funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

.

 

Ewa Jóźwiak – dyrektor programowy, kierownik ośrodków wsparcia dla Seniorów w gm. Zakliczyn (Akademie dla Aktywnych) manager działu fundraisingu, wolontariatu, PR, komunikacji oraz konsultantka Punktu Integracji Społecznej. Koordynator projektów społecznych SPON BEZ BARIER. Odpowiada między innymi za realizację programów stypendialnych, programu pomocy żywnościowej PEAD, programu „Dbaj o zdrowie Bez Barier” „Akademia dla Aktywnych” i innych realizowanych obecnie i w przeszłości. Współpracuje  m.in. z Fundacją Przedsiębiorczości, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności oraz agendami rządowymi.  Propaguje zdrowy styl życia, lubi górskie wycieczki. Stwierdza za Oskarem Wild‘em, że: „Wszystko jest trudne, nim stanie się proste”. Współpracuje ze stowarzyszeniem BEZ BARIER od 2008 r.

 

Joanna Drożdż – w SPON BEZ BARIER pracuje jako psycholog. Z wykształcenia  specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Na co dzień pracuje w szpitalu im. św Łukasza w Tarnowie jako psycholog, psychoterapeuta uzależnień. Ponadto pracuje w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie jako psycholog, psychoterapeuta.

 

Sylwia Kotula – logopeda, neuroterapeuta.   Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz  kursy kwalifikacyjne z zakresu  neuroterapii EEG – Biofeedback. Przez cztery lata pracowała jako neuroterapeuta w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Krakowie, obecnie prowadzi Prywatny Gabinet logopedyczno- terapeutyczny BIOCENTER, współpracuje z instytucjami oświatowymi W swojej pracy bazuje na  metodzie symultaniczno-sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej. Jest terapeutką dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, zespołem Downa, autyzmem, dysleksją  oraz z rozszczepem wargi i podniebienia. Współpracuje ze stowarzyszeniem BEZ BARIER od 2009 r.

 

Joanna Krakowska – rehabilitant, magister fizjoterapii. Na co dzień pracuje jako terapeuta-rehabilitant w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Ponadto prowadzi zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ruchowej w Ośrodku Pobytu Dziennego prowadzonym przez stowarzyszenie BEZ BARIER. Współpracuje ze stowarzyszeniem od 2008 r.

 

Stanisława Musiał – pedagog szkolna. W Stowarzyszeniu BEZ BARIER pracuje od początku jego założenia (od 2001 r.) Zajmuję się diagnozą trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji. Obserwuje jak zdobywają nowe umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania, rozmawiają o swoich marzeniach, o tym co jest dla nich ważne i o tym co jest dla nich trudne. Jej dewizą jest myśl przyjaciela dzieci, Janusza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Zadaniem nas dorosłych, jest pomóc dzieciom stworzyć pozytywny i prawdziwy obraz samego siebie.

 

Katarzyna Schutterly – W stowarzyszeniu pracowała jako oligofrenopedagog. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – wychowawca w Ośrodku Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje ze stowarzyszeniem BEZ BARIER od 2005 r.

 

Agnieszka Gołąb –  W stowarzyszeniu pracuje jako oligofrenopedagog. Wychowawca w Ośrodku Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje ze stowarzyszeniem BEZ BARIER od 2005 r.

Urszula Mazgaj – oligofrenopedagog, wychowawca w Ośrodku Pobytu Dziennego we Wróblowicach. Absolwentka pedagogiki społeczno – opiekuńczej  i rodziny na WSF-P „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Współpracowała ze stowarzyszeniem BEZ BARIER  w latach 2010-2017 r.

 

Anna Szczepańska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Okresowo była wychowawcą w Placówce Wsparcia Dziennego w Filipowicach. Oddana pracy z dziećmi. Poetka, autorka ballad. Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poezji. Dodatkowo wyróżniona za twórczość (malarstwo na szkle). Współpraca ze stowarzyszeniem od 2004 r.

 

Bożena Dębska-Szpak – księgowa SPON Bez Barier.

 

Zbigniew Jachym. Radny. Członek Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zakliczynie.