Placówka w Zakliczynie

Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia BEZ BARIER

Placówka Wsparcia Dziennego (dla 10 dzieci)
działa w budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie,
przy ul. Malczewskiego w godz. od 14:00 do 18:00.

Adresaci

Do placówek wsparcia dziennego przyjmowane są dzieci w wieku 6 – 15 lat na wniosek: rodziców, samego dziecka za zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych, szkoły, pracowników socjalnych, asystenta rodzin, kuratora. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach placówki jest wypełniona karta zgłoszenia.

Cele i zadania

Celem działalności jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadania realizowane są poprzez podejmowanie szczegółowych działań, takich jak:
– pomoc w nauce,
– organizowanie czasu wolnego dzieci,
– rozwijanie zainteresowań,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzicami dzieci i instytucjami ich wspierającymi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tarnowskiego.

=========================================================

INFORMACJE ARCHIWALNE

=========================================================

Placówka Wsparcia Dziennego w ZAKLICZYNIE powstała 1 grudnia 2003r. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” uzyskało środki na rozpoczęcie działalności placówki od dnia 1 grudnia 2003 . Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego we Wróblowicach jest finansowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Placówka (piąta – tego typu w powiecie) objęła swą pomocą dzieci z terenu gminy Zakliczyn oraz dzięki swej lokalizacji również z gminy Pleśna. Korzystało z niej 20 uczestników w wieku szkolnym (kl. 1 – 6).

Zatrudniamy wychowawców oraz specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14 – 18.

Historia:
Na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego otrzymujemy środki z budżetu państwa (od Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Na rozpoczęcie działalności w grudniu 2003r. otrzymaliśmy 8 000 zł, a na działanie OWD w roku 2004 starostwo zagwarantowało kwotę 52.800 zł. Ośrodek powstał jako piąta tego typu placówka w powiecie. Objęliśmy swoją pomocą dzieci z terenu gminy Zakliczyn oraz dzięki swej lokalizacji w budynku Szkoły Podstawowej we Wróblowicach również kilkoro dzieci z Janowic z gminy Pleśna. Łącznie w zajęciach początkowo brało udział 20 uczestników w wieku szkolnym (kl. 1 – 6). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie finansuje wyposażenie świetlicy w sprzęt pomocny w zajęciach, posiłki, dowóz dzieci oraz wynagrodzenia pracowników. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14 – 18. Dzieci uczestniczą w różnorodnych formach terapii, zajęciach indywidualnych i grupowych z psychologiem, pedagogiem. Otrzymują pomoc w nauce. Dzieci są dowożone i odwożone do domów pod opieką wychowawców. W ośrodku spożywają posiłek.

W roku 2005 Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu Ośrodka Wsparcia Dziennego z Wróblowic do Zakliczyna. We wrześniu podjęto w tym celu rozmowy z Dyrektorem ZSPiG w Zakliczynie. Równocześnie Zarząd wyznaczył jedną osobę odpowiedzialną za koordynację prac związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pobytu Dziennego we Wróblowicach, przeniesieniem i funkcjonowaniem OWD w Zakliczynie oraz z realizacją wszystkich programów. 3 października 2005r. Zarząd podpisał umowę z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dot. wynajmu pomieszczeń na działalność OWD. Po dwumiesięcznym okresie próbnym i ocenie trafności przyjętego rozwiązania organizacyjnego Zarząd wystąpił do Starostwa Powiatowego o formalna zgodę na zmianę lokalizacji OWD. Zgodę na zmianę lokalizacji Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął Uchwałą 1132/2005 w dniu 13 grudnia 2005r.

Do OWD w Zakliczynie uczęszczało na zajęcia 20 dzieci, od 1 maja 2006 zwiększono liczbę dzieci objętych pomocą – do 26 dzieci.
Wszystkie źródła finansowania działalności Ośrodka wykazujemy w corocznych sprawozdaniach finansowych i merytorycznych publikowanych m.in. na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 stycznia 2008r. Ośrodek Wsparcia Dziennego ma pod swoją opieką 30 dzieci.

Od 1 stycznia 2009r. Umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie na prowadzenie PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO dla 26 dzieci na okres 01-01-2009 do 31-12-2013.
(zajęcia nadal prowadzimy dla 30 dzieci).
Uwaga: zmiana nazewnictwa (Ośrodek na Placówka) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 19 października 2007 ws. placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.U. Nr 201, poz. 1455.

Podsumowanie 2010: „PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO  W ZAKLICZYNIE – (działalność całoroczna)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. Placówka objęła swą działalnością dzieci z terenu gminy Zakliczyn. W roku 2010 systematyczną pomocą objętych było 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7-14 lat. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00. Codzienna praca placówki kierowana jest ściśle ustalonymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (regulującego pracę ośrodka), rocznego planu pracy i regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Zakliczynie. Jest to placówka specjalistyczna, zatrudniająca oprócz wykwalifikowanych wychowawców także specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedę i psychologa.  Program prowadzony jest w sposób ciągły i cykliczny. Instytucja działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom, współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów. Dzieci uczestniczyły w różnych formach terapii, zajęciach indywidualnych i grupowych, otrzymywały pomoc w nauce, były objęte dożywianiem. Zorganizowano dla nich wyjazdy wakacyjne, wycieczki, warsztaty komputerowe, uczestniczyły w imprezach okolicznościowych.