PROGRAMY 2008-2009

od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 – Projekt „WZMOCNIENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY ZAKLICZYN”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt zakłada realizację zajęć muzykoterapii i hipoterapii dla 15 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Pobytu Dziennego. Na zajęcia hipoterapii dzieci były dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Zbylitowskiej Górze. Zajęcia muzykoterapii odbywały się stacjonarnie, pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. Finalnym punktem projektu była impreza integracyjna z udziałem rodziców.

Od 1 listopada  2009 r. do 31 maja 2010 – Projekt „INTEGRACJA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY ZAKLICZYN”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakładał realizację zajęć z zakresu nauki jazdy na łyżwach oraz nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci  i młodzieży uczęszczających do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia, które odbywały się w Tarnowskim Ośrodku Sportu Rekreacji oraz w Tarnowskim Centrum Tenisowym. W ramach projektu przeprowadzono  testy kwalifikacyjne z zakresu jazdy na łyżwach oraz turniej tenisowy. Uczestnicy i zwycięzcy w zawodach otrzymali upominki i nagrody.

Od 1 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2010
Projekt: „PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYCIECZKAMI I SPOTKANIAMI INTEGRACYJNYMI

Od 3 sierpnia 2009 do 31 sierpnia 2009 – „OTOCZENIE – NASZA WSPÓLNA SPRAWA
W ramach konkursu „Pożyteczne Wakacje 2009” zorganizowaliśmy dla dzieci  półkolonie  podczas wakacji. Projekt umożliwił organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci, które odbywały się w Szkole Podstawowej we Wróblowicach 4 godziny dziennie przez 14 dni. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 20 dzieci zamieszkujących gminę Zakliczyn.  W realizacji projektu uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (niepełnych, z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, oraz dzieci, których rodzice pracują). Projekt realizowany był od 3 sierpnia 2009 do 31 sierpnia 2009 r. dzięki Fundacji Wspomagania Wsi oraz środków własnych SPON „BEZ BARIER” Celem realizowanego projektu była: rewitalizacja istniejącego placu zabaw, posadzenie roślin w tym iglaków na terenie Szkoły Podstawowej we Wróblowicach, wycieczki po najbliższej okolicy, kina oraz do krakowskiego ZOO, pogadanki na tematy środowiska i szeroko pojętej ekologii, wspólne posiłki.

Od 1 lipca  2009 r. do 31 sierpnia 2009 – Program: „WYJAZDOWE WARSZTATY TWÓRCZEGO WSPIERANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI
W ramach tego przedsięwzięcia zapewniono  wypoczynek letni połączony z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla 50 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzieci objęte wsparciem uczęszczają do Ośrodków Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy. Realizacja projektu umożliwiła 14-dniowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży poprzez udział w obozie letnim w połączeniu z wycieczkami krajoznawczymi oraz realizacją specjalnego programu warsztatów twórczego wspierania rozwoju osobowości. W programie wypoczynku znalazły się także wyjścia do kina, na basen i uczestnictwo w zajęciach na ścianie wspinaczkowej. Projekt finansowany był z budżetu państwa z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. oraz środków własnych SPON „BEZ BARIER”.

Od  4 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2009 – „PROMOCJA USŁUG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Priorytetem projektu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie informacji na temat rodzajów i dostępności pomocy oraz praw osób niepełnosprawnych. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia było upowszechnienie informacji dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Zakliczyn, Pleśna, Gromnik oraz miasta Tarnów o dostępnych programach wsparcia oraz prawach im przysługujących. W ramach zadania wykonano ulotkę zawierającą niezbędne informacje na temat rodzajów i dostępności wsparcia oraz  plakat  informujący o działającym punkcie konsultacyjnym prowadzonym przez SPON „BEZ BARIER”. Ulotkę i plakat otrzymali Sołtysowie wszystkich sołectw w Gminie Zakliczyn. Ulotka i plakat znalazły się również w PUP w Tarnowie, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gromniku i Pleśnej.
Rezultatem programu było zwiększenie ilości udzielonych porad i dostępności do programów pomocy, o które mogą aplikować osoby niepełnosprawne oraz utworzenie rejestru osób niepełnosprawnych z Gminy Zakliczyn i sąsiednich.  Zadanie było współfinansowane z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego poprzez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Od 15 czerwca 2008 do 10 czerwca 2009 – „Integracyjny Teatrzyk Dziecięcy”. Realizacja terapeutyczno-artystycznego projektu urzeczywistniła marzenia najmłodszych naszych wychowanków z Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, które mogły wystąpić w autorskim przedstawieniu ,,Bajka niebajka o niesfornym niedźwiadku”. Dzieci wystąpiły na balu mikołajkowym zorganizowanych specjalnie dla nich, na który oprócz rodziców zaproszone były także dzieci z Ośrodków Wsparcia Dziennego z Zakliczyna i Paleśnicy. Środki finansowe na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy z Fundacji im. Stefana Batorego Program realizowany był od 15 czerwca 2008 do 10 czerwca 2009 r.

Od 19 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 – PROGRAM „RAZ-DWA-TRZY” – kolejny projekt przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych pozwalający na rozwijanie ich aktywności społecznej i kulturalnej. Dzięki wsparciu finansowemu od Wojewody Małopolskiego dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych usprawniających je ruchowo, pozwalające przezwyciężać kryzysy i napięcia emocjonalne. Program obejmował wyjazdy na hipoterapię i dogoterapię do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz cykliczne wyjazdy grupowe do kina.

Od 10 listopada  2008 r.  do 31 grudnia 2008„POZA CODZIENNOŚĆ” – działania służące wyrównaniu szans oraz podtrzymywaniu i stymulowaniu aktywności życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ramach realizacji zadania dzieci niepełnosprawne i ich rodzice uczestniczyli m. in. w trzech jednodniowych wyjazdach do Tarnowa.
W szczególności był to: udział w spektaklu teatralnym, kino, wspólny posiłek w restauracji McDonald’s, integracyjna zabawa w tarnowskim Centrum Zabawy dla Dzieci ,,Promienny Zamek”. Program wspierany przez WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO

Od 10 listopada  2009 r.  do 31 grudnia 2009 – „POZA CODZIENNOŚĆ 2009” – działania służące wyrównaniu szans oraz podtrzymywaniu i stymulowaniu aktywności życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin (zakres merytoryczny jak w roku poprzednim).

Od 1 czerwca 2008  do 31 października 2008  – PROJEKT ,,BLIŻEJ RODZINY 2008” Przedsięwzięcie zakładające realizację 3-dniowego wyjazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami do uzdrowiska pozwoliło zintegrować się i wymienić swoje doświadczenia w codziennych zmaganiach z rzeczywistością. W ramach pobytu w uzdrowisku dzieci niepełnosprawne skorzystały z gimnastyki rehabilitacyjnej w wodzie, zabiegów rehabilitacyjnych, inhalacji w grocie solnej. Rodzicom umożliwiono poradę specjalisty w zakresie likwidacji barier psychospołecznych i  komunikacyjnych. Całość realizowanego przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez udział we wspólnych wycieczkach, posiłkach oraz zabiegach rehabilitacyjnych. Zadanie finansowane było przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Od 1 sierpnia 2008 r. do 31 stycznia 2009 – PROJEKT ,,PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYCIECZKAMI I SPOTKANIAMI INTEGRACYJNYMI”
Realizowany dzięki dotacji z Fundacji PZU. Dzięki temu dofinansowaniu umożliwiliśmy niepełnosprawnym dzieciom, wychowankom z Ośrodka Pobytu Dziennego dodatkową rehabilitację w tym hipoterapię i dogoterapię, gimnastykę w wodzie, konkursy i zabawy oraz wsparcie przy organizacji balu mikołajkowego. Projekt wzbogacił ofertę programową ośrodka także o wyjazdy naszych podopiecznych do kina i teatru.

2008: PROGRAM EDUKACYJNY – ,,ASTRONOMIA TWOIM HORYZONTEM”
Realizowany przez młodzieżową grupę nieformalną PERSEUSZ i Stowarzyszenie BEZ BARIER. Realizacja tego projektu pomogła grupie młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie na poszerzenie i rozwinięcie zainteresowań wokół astronomii. Projekt obejmował  cykliczne obserwacje nieba na specjalistycznym sprzęcie. Zakończenie projektu zaowocowało wystawą sfotografowanych obiektów astralnych przygotowaną przez młodych miłośników astronomii. Program realizowany był dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży