Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  • brak tekstu alternatywnego dla elementów graficznych
  • elementy nawigacyjne nie posiadają alternatywy tekstowej
  • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
  • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI:

Deklarację sporządzono dnia: 19.09.2019.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.01.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Piotr Litwa

e-mail: bezbarier.biuro@gmail.com

tel.: 18 263 87 77

 

KAŻDY MA PRAWO:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.