Pomoc dla ofiar wypadków 2008-2014

Nasz Ogólnopolski Program STOKROTKA rozpoczęliśmy w marcu 2008r.
Ma na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji.

Regulamin programu

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” realizując cele określone w § 6 Statutu Stowarzyszenia świadczy pomoc na rzecz osób będących ofiarami wypadków komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji.

2. Pomoc udzielana jest w szczególności poprzez:
– doradzanie poszkodowanym w zakresie możliwości uzyskania skutecznej pomocy prawnej i rehabilitacyjnej i finansowanie tej pomocy,
– dofinansowanie kosztów: rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pomocniczych i pielęgnacyjnych.

3. Pomoc udzielana jest na podstawie pisemnej prośby zainteresowanych osób.
Wymagane są następujące dokumenty:
a/ pismo zawierające prośbę o pomoc z uzasadnieniem i przedstawieniem konkretnych oczekiwań,
b/ dokumenty potwierdzające urazy lub schorzenia, ew. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
c/ na wniosek Stowarzyszenia inne dokumenty (w tym medyczne) stwierdzające jakie leczenie lub rehabilitacja są zalecane, jaki jest ich koszt lub dokumentujące wypadek.

4. Decyzję o zakresie udzielonej pomocy podejmuje Prezes SPON „Bez Barier” po zasięgnięciu opinii członków zarządu wpisując ją do Księgi Postanowień. Kwota udzielonej pomocy nie może przekraczać sumy określonej w Uchwale Walnego Zebrania Członków (§ 23 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia).

5. Dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur wystawionych na SPON „Bez Barier”. SPON „Bez Barier” nie finansuje wydatków poniesionych przed datą decyzji dotyczącej zakresu przyznanej pomocy.

6. Stowarzyszenie prowadzi plan i ewidencję środków wydawanych w ramach tego programu pomocy.

Program uruchomiony w 2008 roku dzięki wpłatom z tytułu  nawiązek sądowych. Realizacja programu umożliwia pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji. W 2009 r. W ramach programu ,,Stokrotka” przyjęto i rozpatrzono 102 wnioski z prośbą o dofinansowanie, z czego  wydano 54 postanowienia na refundację kosztów rehabilitacji, bądź zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 32.521,90 zł..
Od dnia 1 marca 2010r. wydawanie postanowień w sprawie przyznania pomocy finansowej zostało czasowo ograniczone ze względu na brak środków pochodzących z zasądzonych nawiązek. W roku 2010 wydano 10 postanowień na refundację kosztów rehabilitacji, bądź zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 4.600,00 zł, a w roku 2011 – 12 postanowień.
Pomocą finansową objęliśmy   głównie osoby przewlekle chore i po wypadkach komunikacyjnych, wymagających długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Refundacja leczenia i rehabilitacji udzielana jest nie tylko potrzebującym zamieszkałym na terenie województwa małopolskiego, ale z terenu całego kraju.

DOTYCHCZAS POMOGLIŚMY:
2008    2009
   2010   2011