Ośrodek Wróblowice/Stróże 2004 – 2014

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych – Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna

Cel działania: Działanie na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ułatwianie im uczestnictwa w życiu społecznym. Udzielanie pomocy doradczo-konsultacyjnej oraz informacyjnej. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna poprzez działania rewalidacyjno – wychowawcze. Odciążenie rodziców od ich codziennych obowiązków związanych z pielęgnacją i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych.

Ośrodek Pobytu Dziennego we Wróblowicach opiekuje się 12 dziećmi niepełnosprawnymi.

Okres realizacji przedsięwzięcia:
Od 1 WRZEŚNIA 2004 ROKU.

Program współfinansowany m.in. przez:
PFRON, Urząd Gminy w Zakliczynie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

Opis przedsięwzięcia:

12 września 2003 r. w budynku Szkoły Podstawowej we Wróblowicach powstała i rozpoczęła pracę  Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Zakliczyn.

Jej powstanie było możliwe dzięki środkom w wysokości 25.245,00 zł.  pozyskanych z grantu  Banku Światowego w Warszawie.

Zajęcia w Świetlicy prowadzone były do stycznia 2004 r. dwa razy w tygodniu, a od lutego 2004r. odbywają się trzy razy w tygodniu. Dzieci są dowożone i odwożone po zajęciach do domów, pod opieką wychowawców. W trakcie zajęć dzieci objęte są dożywianiem. Do Świetlicy Profilaktyczno- Terapeutycznej uczęszczało okresowo aż 15 dzieci, które ze względu na dużą rozpiętość wieku oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności podzielono na trzy grupy 4-6 osobowe. Taki podział znacznie ułatwił pracę wychowawcom, którzy dzięki temu mieli bliższy kontakt z dzieckiem oraz większą możliwość pomocy.

Z dniem 1 września 2004r. zajęcia z dziećmi zostały ujęte w ramy Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych – Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej. Zajęcia w prowadzone są zgodnie z Programem Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej oraz planów indywidualnych opracowanych przez specjalistów.

Wszystkie dzieci objęte są opieką indywidualną polegającą na rehabilitacji leczniczej oraz na wyrównywaniu braków szkolnych, pomocy podczas odrabiania zadań domowych, czy zajęć rewalidacyjno -wychowawczych.
Dzieci niepełnosprawne chętnie integrują się z młodzieżą i dziećmi ze Szkoły Podstawowej we Wróblowicach, biorąc udział we wspólnych uroczystościach oraz imprezach szkolnych.
Dzieci korzystają z pomocy psychologa, pedagoga i logopedy i rehabilitanta. Biorą udział w różnorodnych formach pomocy i zabawy. Organizowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe, integracyjne, spotkania muzyczne, plastyczno- techniczne, czytelnicze, sportowe i wycieczki.

Tradycją stał się wielki, integracyjny Bal Mikołajkowy na który zapraszane są dzieci niepełnosprawne (wraz z rodzicami).  Co roku bierze w nim udział ok. 100 dzieci (Dzieci niepełnosprawne z terenu gminy i gmin sąsiednich oraz dzieci z ośrodków wsparcia dziennego).

Wzbogacenie oferty:

Od 1 stycznia 2005 roku  prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku jest możliwe dzięki środkom finansowym PFRON i Urzędu Gminy w Zakliczynie.

Od 1 września 2005 do 31 grudnia 2005r.  działalność ośrodka była współfinansowana z programu FIO .

Od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2007 Program działania wspierany finansowo przez Fundację PZU. Dotacja umożliwiająca rozszerzenie grupy o 3 dodatkowych uczestników zajęć, wydłużenie czasu pracy ośrodka i wzbogacenie oferty programowej o wyjazdy na: basen, hipoterapie, dogoterapię oraz wyjazdy do kina, teatru i parku rozrywki.

od 15-06-2008 do 10-06-2009 – Integracyjny Teatrzyk Dziecięcy – projekt terapeutyczno-artystyczny.

od 19-07-2008 do 31-12-2008 – program „Raz-dwa-trzy” – Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
(Hipoterapia, dogoterapia, kino, teatr, zajęcia teatralne i plastyczne). Program wspierany przez Wojewodę Małopolskiego

Od 1 sierpnia 2008 do 31 stycznia 2009 Program działania wspierany finansowo przez Fundację PZU. Wzbogacenie oferty programowej Ośrodka o wyjazdy na: basen, hipoterapie, dogoterapię oraz wyjazdy do kina, teatru i parku rozrywki.

od 10 listopada  2008 r.  do 31 grudnia 2008 – prowadzono dodatkowo zajęcia z programu POZA CODZIENNOŚĆ – działania służące wyrównaniu szans oraz podtrzymywaniu i stymulowaniu aktywności życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ramach realizacji zadania dzieci niepełnosprawne i ich rodzice będą mogli uczestniczyć m. in. w trzech jednodniowych wyjazdach do Tarnowa.
W szczególności będzie to: udział w spektaklu teatralnym, bądź w kinie w zależności od repertuaru, wspólny posiłek w restauracji McDonald’s, integracyjna zabawa w tarnowskim Centrum Zabawy dla Dzieci ,,Promienny Zamek”.
Program wspierany przez WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO

Od 2 stycznia 2009 zajęcia w Ośrodku Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone są 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Podczas pobytu w ośrodku dzieci objęte są indywidualną opieką 3 terapeutów i specjalistów: rehabilitacji i logopedii, psychologa, jak również terapią grupową. Praca specjalistów przyczynia się do kompleksowej i ciągłej rehabilitacji społecznej. Terapia indywidualna odbywa się według ściśle określonych indywidualnych planów zajęć. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne prowadzące do nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły uzyskuje w ośrodku pomoc w nauce szkolnej (odrabianie zadań, wyrównywanie braków programowych). Od stycznia 2009 r. prowadzone są zajęcia muzyczno-teatralne, plastyczne, techniczne, gry i zabawy ruchowe. W ramach zajęć prowadzone są konkursy (promowane nagrodami rzeczowymi).

Od 1 listopada 2009 do 30 kwietnia 2010 – wzbogacenie oferty programowej Ośrodka o wyjazdy na: basen, wyjazdy do kina, teatru i parku rozrywki. Dodatkowo: warsztaty taneczne i wyjazd na zimowisko do Nowego Sącza podczas ferii zimowych 2010. Program działania wspierany finansowo przez Fundację PZU.

Podsumowanie 2010r.: „PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”- (działalność całoroczna)
Działalność ośrodka  finansowana jest z budżetu państwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. Ośrodek obejmował swą działalnością dzieci z terenu gminy Zakliczyn. W roku 2010 zajęcia w Ośrodku Pobytu Dziennego prowadzone były 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Wsparcie otrzymywało 15 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Podczas pobytu w ośrodku dzieci objęte były  indywidualną opieką 3 terapeutów i specjalistów: rehabilitacji, logopedii, psychologa, jak również terapią grupową. Praca specjalistów przyczyniła się do kompleksowej i ciągłej rehabilitacji społecznej. Prowadzone zajęcia profilaktyczno – rehabilitacyjne prowadziły do nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Prowadzona była rehabilitacja ruchowa i lecznicza: ćwiczenia usprawniające indywidualne i zajęcia grupowe: gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we Wróblowicach 1 – 2 razy w tygodniu po 4 godziny zajęć oraz rehabilitacja lecznicza: ćwiczenia usprawniające indywidualne, masaże prowadzone w sali rehabilitacyjnej SPON BEZ BARIER – UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego). Terapia indywidualna odbywała się według ściśle określonych indywidualnych planów zajęć. W ramach terapii grupowej prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz  socjoterapeutyczne. Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się uzyskała w placówce pomoc w nauce szkolnej (odrabianie zadań, wyrównywanie braków programowych). Wychowankowie uczestniczyli ponadto w hipoterapii, zajęciach muzycznych, plastycznych, technicznych, organizowano dla nich gry i zabawy ruchowe. Na wszystkie zajęcia dzieci niepełnosprawne były dowożone i odwożone do domów mikrobusem pod opieką wychowawców. Codziennie podczas zajęć w ośrodku dzieci otrzymują  posiłek.

Od roku 2010 dzieci na zajęcia są dowożone (i odwożone) naszym autobusem

Wzbogacenie działalności w latach 2011-2012: program „HipoArt” oraz program wczesnego wspomagania „Jestem tutaj!

Wzbogacenie działalnosci w roku 2013: program „Uśmiech do potęgi siódmej

2014 – Ośrodek zostaje przeniesiony do miejscowości Stróże

Grudzień 2014 – zakończenie pracy Ośrodka.