O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w roku  2001, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod numerem 0000089541. Podstawowym, statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej oraz działalności integracyjnej.

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,BEZ BARIER” jest organizacją non-profit działającą na rzecz dzieci i dorosłych pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: prowadzenie Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rehabilitacją, prowadzenie dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych. Realizujemy też program pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz programy stypendialne dla dzieci i młodzieży celem wyrównania ich szans edukacyjnych.

Adres: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„BEZ BARIER”  Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn nad Dunajcem

Tel.:  18 263 87 77

Organizacja Pożytku Publicznego
Numer KRS:   0000 089 541
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:
BSR Kraków O/Zakliczyn:  77 8589 0006 0140 0000 1267 0001

Pamiętajcie, że nawet mała suma może pomóc przywrócić do normalnego życia w społeczeństwie osobę niepełnosprawną. Numer naszego konta podajemy powyżej. Za wszystkie wpłaty dziękujemy w imieniu tych, którym pomogliście.

Nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne publikujemy co roku na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej