Placówka w Filipowicach

Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia BEZ BARIER

Placówka Wsparcia Dziennego (dla 26 dzieci)
działa w budynku Szkoły Podstawowej w Filipowicach
w godzinach od 13:30 do 17:30.

Adresaci

Do placówek wsparcia dziennego przyjmowane są dzieci w wieku 6 – 15 lat na wniosek: rodziców, samego dziecka za zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych, szkoły, pracowników socjalnych, asystenta rodzin, kuratora. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach placówki jest wypełniona karta zgłoszenia.

Cele i zadania

Celem działalności jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadania realizowane są poprzez podejmowanie szczegółowych działań, takich jak:
– pomoc w nauce,
– organizowanie czasu wolnego dzieci,
– rozwijanie zainteresowań,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzicami dzieci i instytucjami ich wspierającymi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tarnowskiego.

Stowarzyszenie BEZ BARIER w partnerstwie z GMINĄ ZAKLICZYN realizuje projekt pn. Wzbogacenie oferty dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Filipowicach i funkcjonowanie nowo otwartej Placówki w Gwoźdźcu w gm. Zakliczyn 

Realizacja programu: 02 październik 2017 do 02-09-2020

Dla uczestników Placówki w Filipowicach przewidziano bezpłatne zajęcia: komputerowe, obywatelskie, trening kompetencji z j. angielskiego, zajęcia z psychologiem. Nagrodą dla wytrwałych uczestników będą wyjazdy wakacyjne i zimowe, wycieczki do Inwałdu i Warszawy, wyjazdy do Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej a także spotkania oraz imprezy integracyjne.

Wartość projektu: 1.025.943,25 zł

Dofinansowano z UE: 872.051,76 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

==============================================

INFORMACJE ARCHIWALNE

==============================================

Placówka Wsparcia Dziennego mająca do tej pory siedzibę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy od września 2012 funkcjonuje w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach. Uczęszcza do niej 15 dzieci (wszystkie z obwodu szkolnego). Początkowo zajęcia odbywały się w klasach, gdzie wychowankowie gromadzili się po lekcjach i wraz z wychowawcami realizowali zadania. Z początkiem stycznia 2013 r zostało oddane do ich dyspozycji nowe pomieszczenie. Jest to sala, którą remontowano z myślą o działalności Placówki, służące wyłącznie do zajęć świetlicowych. Wyposażenie sali w nowe meble, telewizor, dywan, pomoce dydaktyczne zabezpieczył prezes SPON „ Bez Barier” Jerzy Woźniak. Jest to funkcjonalne pomieszczenie, kolorowe, przestronne z kącikami zainteresowań do zabawy i nauki – fajne warunki do pracy i realizacji zadań.

Głównym zadaniem Placówki jest wspieranie dzieci i rodzin w trudach dnia codziennego poprzez:

  • organizację czasu wolnego po zajęciach szkolnych tj: organizację zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych;

  • tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności;

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumiana twórczość i aktywność;

  • kształtowanie w dzieciach zasad współżycia społecznego dla dobra wspólnego oraz właściwego stosunku do pracy;

  • współpracę z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;

  • współpracę ze szkołami, instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;

  • zapewnienie posiłku uczestnikom świetlicy.