2003-2004 Pokażmy się

Program współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Commercial Union Polska S.A.

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Charakterystyka regionu, w którym realizowany będzie projekt.
ZAKLICZYN to mała miejscowość turystyczna leżąca w powiecie TARNOWSKIM, województwo MAŁOPOLSKIE. Gmina leży w strefie Pogórza Karpackiego, na pograniczu Pogórzy: Wiśnickiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną Dunajca. Wśród licznych atrakcji turystycznych wyróżniają się ruiny Zamku w Melsztynie, klasyczny, dziewiętnastowieczny Dwór w Lusławicach – prywatna własność kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, murowany Ratusz na zakliczyńskim rynku, zabytkowe klasztory i miejsca pamięci narodowej, muzeum „Pod Wagą”, Dom Św. Jacka na Jamnej (własność oo Dominikanów z Poznańskiego Uniwersytetu). W skład Gminy Zakliczyn wchodzi 24 sołectwa. Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 16 czerwca 2003 roku wynosi 12.203 osoby.
2. Okres realizacji przedsięwzięcia.
Od 15 września 2003 roku do 15 lutego 2004 roku.
3. Opis projektu.
Celem projektu jest integracja dzieci niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą, poprzez wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, działaniach artystycznych, zajęciach edukacyjnych i konkursach. Realizacja projektu następowałaby w etapach zgodnych z planem realizacji.
____________________________________________________________
P L A N   R E A L I Z A C J I   P R O J E K T U
1. Organizacja wycieczek i spotkań, mających na celu zapoznanie uczestników z tradycjami, kulturą i społecznością gminy Zakliczyn:
a. spotkanie z seniorem ziemi zakliczyńskiej – zapoznanie z historią, tradycjami i legendami o Zakliczynie i okolicach,
b. wycieczka po okolicy – zwiedzanie zabytków: „Dom Pod Wagą”, Kościół Parafialny p. w. Św. Idziego Opata, Klasztor oo. Franciszkanów, Ratusz, ruiny zamku w Melsztynie, Dwór Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
c. spotkanie z poetami: Anną i Andrzejem Szczepańskimi, nauka Hymnu Zakliczyna i wierszy o Zakliczynie,
d. spotkanie z artystą fotografem Stanisławem Kusiakiem – obejrzenie wystawy prac poświęconych pięknu krajobrazu i architektury okolic,
e. spotkanie z redaktorem miejscowej gazety „Głosiciel” Krzysztofem Chmielowskim,
f. spotkanie z dyrektorem Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie Kazimierzem Dudzikiem,
g. spotkania ze strażakami, lekarzem i policjantem.
2. Prowadzenie warsztatów plastycznych.
a. Zapoznanie uczestników z technikami plastycznymi: rysunek, malarstwo, odbijanie, plastelina, haft, tkanie, glina – wykonywanie prac.
3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych w Bibliotece w Zakliczynie.
4. Prowadzenie zajęć informatycznych w Kawiarni Internetowej w Zakliczynie.
5. Organizowanie konkursów związanych z projektem:
a. konkurs plastyczny pt. „Pokażmy się”
Regulamin oraz karta uczestnictwa w konkursie plastycznym – Załącznik nr 1.
b. konkurs na najpiękniejszy album o Zakliczynie i okolicach,
przeprowadzony w ramach zajęć w Regionalnym Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie (zajęcia biblioteczne i informatyczne)
6. Wystawa prac i albumów, połączona z aukcją charytatywną na rzecz naszego stowarzyszenia.
____________________________________________________________
Opis grupy społecznej, która skorzysta w wyniku realizacji proponowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie jest organizowane dla dzieci w wieku szkolnym (w tym dzieci niepełnosprawnych) oraz dla dzieci niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie biorące na co dzień udziału w życiu szkoły.
Spodziewane efekty i sposoby oceny.
· Uwrażliwienie uczestników projektu i osób zaangażowanych w przedsięwzięcie na problem izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
· Integracja dzieci niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą, poprzez wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, działaniach artystycznych, zajęciach i konkursach.
· Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników przedsięwzięcia, mającej na celu ocenę przeprowadzonego projektu i ewentualną dalszą jego realizację.

Osoby odpowiedzialna za realizację projektu oraz osoby i instytucje współpracujące przy jego realizacji:

· Osoby odpowiedzialne – członkowie stowarzyszenia:
A) Konkurs, warsztaty plastyczne – Anna Kusek,
B) Wycieczki – Marta Tyńska,
C) Spotkania – Ewa Nijak,
· Osoby współpracujące:
A) Stefan Ściborowicz – senior ziemi zakliczyńskiej,
B) Anna i Andrzej Szczepańscy – poeci,
C) Stanisław Kusiak – fotograf,
D) Krzysztof Chmielowski – redaktor gazety,
E) Kazimierz Dudzik – dyrektor RCTiDK,
F) członkowie SPON „BEZ BARIER”
· Instytucje i organizacje współpracujące:
A) Fundacja im. Stefana Batorego
B) Commercial Union Polska S.A.
C) Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie,
D) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” S.C. w Zakliczynie,
E) Komisariat Policji w Zakliczynie,
F) Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie,
G) Kawiarnia Internetowa,
H) Biblioteka i Zbiory Regionalne w Zakliczynie,
I) Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II,
J) Drużyna harcerska w Zakliczynie.

Program ten, zgłoszony na konkurs Fundacji Batorego p.n. „Kolorowa Akademia” realizowany był m.in. ze środków w wysokości 6.960 zł. pochodzących właśnie z tej Fundacji.

Celem projektu” była integracja dzieci niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą, poprzez wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, działaniach artystycznych, zajęciach edukacyjnych i konkursach.

Uczestnikami programu były dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Zakliczyn oraz z poza niej, uczniowie klasy integracyjnej w Zakliczynie, wychowankowie Świetlicy Profilaktyczno – Terapeutycznej oraz Ośrodka Wsparcia Dziennego we Wróblowicach.

W ramach projektu odbyły się: konkurs plastyczny „Barwy Jesieni”, wycieczka na Jamną, wycieczki do Kopalni soli w Wieliczce, do Lipnicy Murowanej, na ruiny Zamku w Melsztynie, do gospodarstwa agroturystycznego w Zawadzie Lanckorońskiej ,zwiedzanie zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Zakliczyn, wyjazd do teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, zwiedzanie Zamku w Dębnie, wycieczka do Dworku Pendereckich w Lusławicach, wycieczka do Komisariatu Policji w Wojniczu, Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia biblioteczne w Ratuszu, kulig, pogadanka z seniorem ziemi zakliczyńskiej, zwiedzanie Muzeum Grodzkiego w Zakliczynie, spotkanie z poezją państwa Szczepańskich, zajęcia w kafejce internetowej, warsztaty dziennikarskie z udziałem redaktora K. Chmielowskiego oraz Program Profilaktyczny „Spójrz inaczej”- cykl 25 zajęć poświęconych umiejętności rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy, bez sięgania po środki uzależniające.