Nasza misja

Jesteśmy organizacją non – profit, działającą w sferze pożytku publicznego. Naszą podstawową misją jest pomaganie ludziom, aby mogli rozwijać się i żyć szczęśliwie.
Stowarzyszenie realizuje misję poprzez cele:
1. Wszechstronna pomoc dla dzieci specjalnej troski, w tym niepełnosprawnym,
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich,
3. Wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z małych miejscowości,
4. Poprawa jakości życia Seniorów,
5. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.
6. Promocję wolontariatu

Wyznaczone cele realizujemy prowadząc:
1. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
2. Program pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących,
3. Programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i studentów,
4. Prowadzenie Akademii dla Aktywnych Seniorów
5. Pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych.
6. Programy aktywizacji ludzi młodych, szkolenia i akcje charytatywne.

Jesteśmy organizacją non-profit. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają uniwersalne wartości, takie jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka oraz współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.

Nasze zasady:

Otwartość – jesteśmy otwarci na współpracę, poszukiwanie rozwiązań  oraz wymianę dobrych praktyk.

Partnerstwo – budujemy koalicje, działamy poprzez partnerstwa oparte na wspólnych celach i wartościach.

Rzetelność i przejrzystość działań – dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków. Jesteśmy transparentni, coroczne publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z naszej działalności.

Innowacyjność – wkraczamy na nowe obszary działań społecznych, poszukując nietypowych rozwiązań.

Wszechstronne wsparcie – prowadzimy szereg programów wspierających i pomocowych. Działamy dla dobra ogółu społeczeństwa w każdej kategorii wiekowej – dla nas nie ma BARIER.