2007 Zakup odzieży

od 30-10-2007 do 31-12-2007  Zakup odzieży dla 33 dzieci. Program dotowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW

Bank Dziecięcych Uśmiechów to program działalności charytatywnej Banku Zachodniego WBK, który szczególną opieką otacza dzieci z rodzin ubogich lub bezrobotnych. To do nich właśnie kierowana jest pomoc finansowa.

Dzieci inaczej niż dorośli postrzegają świat. Pragną czuć się bezpieczne i doceniane, chcą na równi z rówieśnikami bawić się, uczyć i rozwijać. W naszych działaniach charytatywnych staramy się oczyma dzieci z rodzin ubogich i bezrobotnych spojrzeć na trudną i niesprawiedliwą rzeczywistość. Chcemy pomóc nie tylko w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, ale przede wszystkim wspieramy finansowo takie inicjatywy, które wywołują uśmiech na dziecięcych buziach.

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do poprawy sytuacji socjalnej wielu maluchów, dadzą im pierwszą okazję do wyjazdu na wakacje, pozwolą rozbudzić nowe zainteresowania i talenty a także poprawią warunki ich nauki. Chcemy również dzieciom ubogim dać możliwość rozwoju i adaptacji do szybko rozwijającego się otoczenia.

Bank Dziecięcych Uśmiechów szczególną opieką otacza świetlice środowiskowe, działające przy szkołach, przedszkolach, fundacjach, domach opieki społecznej itp. Dzieci z rodzin ubogich spędzają w świetlicach większą część dnia. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród najuboższych dzieci, ich nauczycieli oraz rodziców, pobyt w świetlicy przynosi pozytywne zmiany w zachowaniu podopiecznych, ich postępach w nauce, kontaktach z rodziną, rówieśnikami i otoczeniem. Świetlice starają się zapewnić dzieciom nie tylko ciepły posiłek i przytulne miejsce do odrabiania zadań domowych, ale również troszczą się o emocjonalny rozwój swoich podopiecznych. Odbywają się w nich zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, dzieci mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji lub spędzić czas na wycieczce poza miasto. Ośrodki te swoje wsparcie kierują przede wszystkim do dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niezdolności rodziców do sprawowania opieki, nieumiejętności prowadzenia domu, w szczególności rodzin ubogich, rozbitych bądź zagrożonych patologią społeczną lub uzależnieniem. Jedynym źródłem finansowania działalności świetlic są z reguły niewystarczające dotacje gmin oraz dobrowolni darczyńcy. Bank Dziecięcych Uśmiechów kieruje swoją pomoc charytatywną przede wszystkim do tych najbardziej potrzebujących placówek. Chcemy wspólnie z nimi starać się pomóc dzieciom, by choć na chwilę zapomnieć mogły o swojej trudnej sytuacji.