OFERTA PRACY – stanowisko: kierownik placówki wsparcia

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZ BARIER
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:
– wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej), 
– nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
– wypełnia obowiązek alimentacyjny,
– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa,
– posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:
– 
Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej. 
– Samodzielność, sumienność i dokładność, komunikatywność.
– Umiejętność dobrej organizacji pracy.
– Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:
– Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach. 
– Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

– list motywacyjny
– życiorys – curriculum vitae
– dokumenty potwierdzające wykształcenie
– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
– oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
– dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie),
– dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych,
– oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • do uzgodnienia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

– kierowanie bieżącą działalnością placówki,
– sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
– sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
– dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
– planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, rzeczowe składniki majątku
obrotowego oraz konserwacja i naprawy sprzętu w placówce,
– sprawowanie nadzoru nad mieniem,
– organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,
– rozpatrywanie we współpracy z danym działem skarg związanych z działalnością Placówki, badanie zasadność skarg, analizowanie źródła przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte terminowe załatwienie.
– pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, współpraca przy pisaniu projektów grantowych oraz w ramach środków europejskich,
– współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie
– współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć).

 Główne miejsce świadczenia pracy: Filipowice

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w terminie do 13 grudnia 2019 roku do godziny 15.00 w NZOZ CENTRUM ZDROWIA, 32-840 ZAKLICZYN, TARNOWSKA 2, księgowość 
Z DOPISKIEM „Nabór na Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego” 

Dodatkowe informacje na temat oferty pod numerem telefonu: 14-66-53-999 w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00.

Do pobrania: 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

__________________________________________________________

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.