Stypendia pomostowe

W tegorocznej edycji Programu stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. O stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:
a) są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;
b) ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;
c) mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. 
e) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
f) posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji PSP.

Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do SPON „Bez Barier” swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium.
Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji SPON „Bez Barier”, kandydat do stypendium spełniający warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie SPON „Bez Barier”.
SPON „Bez Barier” sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów i przesyła je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium, warunki udziału w Programie i zasady aplikowania znajdą Państwo na stronach internetowych Programu:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.