Bezpłatne leki

DOSTĘPNOŚĆ DO ZDROWIA

program dofinansowania do leków

Na wsparcie zakupu leków Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER planuje przeznaczyć w 2020 roku kwotę 30.000,00 zł

Adresaci programu
Pomoc przeznaczona będzie dla mieszkańców gminy Zakliczyn:
– osób niepełnosprawnych,
– osób starszych (emerytów, rencistów),
– osób w wieku produkcyjnym (długotrwale lub przewlekle chorych),
– innych osób, których ponoszone wydatki na zakup lekarstw uniemożliwiają zaspokojenie innych pilnych, podstawowych potrzeb życiowych.

O pomoc w programie może ubiegać się osoba, rodzina, której kwartalne wydatki na leki przekraczają 10 % dochodu osoby/rodziny (dochód na osobę ustala się dzieląc sumę dochodów rodziny przez liczbę jej członków).

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany od dnia 01.04.2020 roku do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na zadanie.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie zakupu lekarstw będzie można składać WYŁĄCZNIE pocztą lub drogą elektroniczną po 1 kwietnia 2020 roku.

Realizacja zadania

Pomoc przyznawana będzie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego. 

 

==================================================

INFORMACJE ARCHIWALNE

==================================================

2019 – Na program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  przeznaczamy 21.000 zł (finansowanie: 10.000 zł Gmina Zakliczyn, 7.000 zł Fundacja DOZ, 4.000 zł środki własne SPON Bez Barier.

.

2018 – Na program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  przeznaczamy 19.500 zł (finansowanie: 10.000 zł Gmina Zakliczyn, 6.500 zł Fundacja DOZ, 3.000 zł środki własne SPON Bez Barier.

.

„DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER” W 2017 roku 

Stowarzyszenie BEZ BARIER zostało Laureatem V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
Budżet projektu w wysokości  19.500 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”  w naszej organizacji skorzysta łącznie około  50 osób/rodzin.  Projekt dedykowany będzie dla osób ciężko i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz osób starszych, dla których koszty leczenia są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Program potrwa do końca lutego 2018 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 59 Laureatów Konkursu Grantowego 2017, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas już po raz piąty.

.

Program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  2012-2013-2014

Cena leków jest zbyt duża dla niektórych osób, dlatego nie każdego stać na to by chorować.  Wobec pogarszających się warunków życiowych oraz droższej żywności i lekach, zauważamy, że coraz więcej pacjentów nie może sobie pozwolić na wykupienie środków leczniczych i godne życie. Pod hasłem „Razem możemy więcej” wspólnie z Fundacją DBAM O ZDROWIE uruchomiliśmy program: „Dbaj o zdrowie bez barier”. Celem programu jest wsparcie dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chore, samotne, starsze (powyżej 60 roku życia), bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, piętro II. Osoby, które zakwalifikują się pod opiekę programu otrzymają karty podarunkowe, za które będą mogły otrzymać leki w formie bezgotówkowej.

                                  REGULAMIN PROGRAMU

„DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”- Program pomocy osobom niepełnosprawnym, ciężko i przewlekle chorym w bezpłatnej dostępności do leków w 2015 r.

 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” realizując cele określone w § 6 Statutu Stowarzyszenia, świadczy pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ciężko i przewlekle chorych, będących w trudnej sytuacji finansowej, wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji.
 2. Stowarzyszenie realizuje projekt „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER” wspólnie z Fundacją „Dbaj o Zdrowie” i Gminą Zakliczyn w okresie od 1 lipca 2015 do 30 kwietnia 2016 r.
 3. W ramach projektu podopieczni Stowarzyszenia oraz osoby zakwalifikowane do programu otrzymają limitowany dostęp do bezpłatnych leków w postaci kart podarunkowych do sieci aptek „Dbaj o Zdrowie”
 4. Osoby kwalifikujące się do pomocy muszą spełniać następujące warunki:

– być mieszkańcem gminy Zakliczyn

– posiadać stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny (lub równoważny z KRUS, ZUS) lub osoba ciężko i przewlekle chora,

– osoba wymagająca stałego i kosztownego leczenia,

– być w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Pomoc udzielana będzie po pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, na podstawie pisemnego wniosku pacjenta.

Wymagane są następujące dokumenty:

a/ wniosek zawierające prośbę o pomoc z uzasadnieniem,

b/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

c/ zaświadczenie lekarskie o potrzebie stałego leczenia,

d/ na wniosek Stowarzyszenia inne dokumenty (w tym medyczne, potwierdzające sytuację dochodową itp.)

e/upoważnienie do odbioru karty podarunkowej w przypadku odbioru karty przez osoby trzecie (członków rodziny, pielęgniarki, pracowników GOPS)

 1. Wniosek należy złożyć w Punkcie Integracji Społecznej prowadzonym przez SPON „BEZ BARIER” w: 32-840 Zakliczyn, ul. Tarnowska 2 p. 20 (budynek ośrodka zdrowia).  Punkt udziela również informacji i pomaga w złożeniu wniosku.
 2. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu lekowego podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie oceny złożonych wniosków.  W skład komisji wchodzą: Prezes SPON „Bez Barier” – lekarz, koordynator projektu, pracownicy GOPS w Zakliczynie, pielęgniarki środowiskowe i opieki długoterminowej. Komisja będzie rozpatrywać wnioski podczas  comiesięcznych posiedzeń.
 3. W Punkcie Integracji Społecznej udzielana będzie informacja o ocenie wniosku, decyzja o przyznanej pomocy i odbiór karty. Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 14/66-53-999
 4. Kwota udzielonej pomocy wynosi jednorazowo od 100-500 zł. w postaci kart podarunkowych do apteki. W uzasadnionych przypadkach, w ciągu okresu trwania programu,  pacjent może złożyć powtórnie wniosek o kartę podarunkową.
 5. Koordynatorem projektu jest p. Ewa Jóźwiak – konsultant w Punkcie Integracji Społecznej.
 6. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wydawanych kart podarunkowych w ramach programu „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”.

Pomocy udzieliliśmy:

 1. 23 kwietnia 2014 – Izabela H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 2. 23 kwietnia 2014 – Kazimierz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 3. 23 kwietnia 2014 – Bolesław S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 4. 23 kwietnia 2014 – Eugeniusz W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 5. 23 kwietnia 2014 – Teresa J*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 6. 23 kwietnia 2014 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 7. 23 kwietnia 2014 – Antonina Ś*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 8. 23 kwietnia 2014 – Bogdan T*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 9. 23 kwietnia 2014 – Irena Ch*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 10. 23 kwietnia 2014 – Tadeusz O*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 11. 30 kwietnia 2014 -Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 12. 30 kwietnia 2014 -Janina U*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 13. 30 kwietnia 2014 -Helena Ż*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 14. 30 kwietnia 2014 -Ewa H*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 15. 30 kwietnia 2014 -Maria W*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 16. 30 kwietnia 2014 -Dorota S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 17. 30 kwietnia 2014 -Krzysztof P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 18. 30 kwietnia 2014 -Grażyna T*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 19. 07 maja 2014 – Wanda O*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 20. 07 maja 2014 – Beata R*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 21. 07 maja 2014 – Ewa O*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 22. 07 maja 2014 – Ewa Ś*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 23. 07 maja 2014 – Irena R*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 24. 13 maja 2014 – Bożena S*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 25. 13 maja 2014 – Zbigniew K*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 26. 13 maja 2014 – Zofia Z*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 27. 13 maja 2014 – Stanisław M*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 28. 13 maja 2014 – Helena B*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 29. 13 maja 2014 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 30. 13 maja 2014 – Franciszek W*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 31. 13 maja 2014 – Janina N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 32. 13 maja 2014 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 33. 13 maja 2014 – Bogdan L*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 34. 13 maja 2014 – Sabina B*** – gmina Pleśna – 500 zł
 35. 13 maja 2014 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 36. 05 czerwca 2014 – Leszek H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 37. 05 czerwca 2014 – Halina G*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 38. 05 czerwca 2014 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 39. 05 czerwca 2014 – Piotr P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 40. 05 czerwca 2014 – Krzysztof H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 41. 05 czerwca 2014 – Jerzy G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 42. 05 czerwca 2014 – Stanisława S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 43. 05 czerwca 2014 – Władysław N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 44. 05 czerwca 2014 – Danuta G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 45. 05 czerwca 2014 – Anna S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 46. 05 czerwca 2014 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 47. 05 czerwca 2014 – Władysława B*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 48. 07 lipca 2014 – Jan G*** – gmina Gromnik – 500 zł
 49. 07 lipca 201 – Wiesław S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 50. 07 lipca 201 – Krystyna P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 51. 07 lipca 2014 – Joanna M*** – gmina Gromnik – 400 zł
 52. 07 lipca 2014 – Maria R*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 53. 07 sierpnia 2014 – Damian K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 54. 07 sierpnia 2014 – Stanisław B*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 55. 07 sierpnia 2014 – Maria W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 56. 07 sierpnia 2014 – Anna L*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 57. 09 września 2014 – Teresa J*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 58. 10 września 2014 – Maria W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 59. 10 września 2014 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 60. 10 września 2014 – Dominik S*** – Siemiechów – 500 zł
 61. 10 września 2014 – Ewa P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 62. 10 września 2014 – Antonina Ś*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 63. 10 września 2014 – Barbara H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 64. 10 września 2014 – Tadeusz Ch*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 65. 22 września 2014 – Maria G*** – gmina Zakliczyn – 200 zł

 

2013 – z Programu „Dbaj o Zdrowie Bez Barier” – pomoc otrzymało 66 osób na kwotę 28.500 zł

 1. 10 maja 2013 – Piotr P*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 2. 10 maja 2013 – Zofia  F*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 3. 10 maja 2013 – Ryszard K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 4. 10 maja 2013 – Janina N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 5. 10 maja 2013 – Grzegorz B*** – Janowice – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 6. 10 maja 2013 – Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 7. 10 maja 2013 – Eugeniusz W*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 8. 10 maja 2013 – Bolesław S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 9. 10 maja 2013 – Urszula K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 10. 10 maja 2013 – Ewa O*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 11. 10 maja 2013 – Sebastian S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 12. 10 maja 2013 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 13. 10 maja 2013 – Danuta M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 14. 10 maja 2013 – Irena R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 15. 10 maja 2013 – Anna I*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 16. 17 maja 2013 – Danuta K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 17. 17 maja 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 18. 13 czerwca 2013 – Izabela H*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 19. 13 czerwca 2013 – Jan G*** –33-182 Brzozowa – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 20. 13 czerwca 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 21. 13 czerwca 2013 – Zofia Ch*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 22. 13 czerwca 2013 – Jerzy G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 23. 13 czerwca 2013 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 24. 13 czerwca 2013 – Franciszek W*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 25. 13 czerwca 2013 – Marian D*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 26. 13 czerwca 2013 – Irena Ch*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 27. 13 czerwca 2013 – Katarzyna S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 28. 15 lipca 2013 – Antoni Z*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 29. 15 lipca 2013 – Stanisław B*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 30. 15 lipca 2013 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 31. 15 lipca 2013 – Beata R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 32. 15 lipca 2013 – Władysław S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 33. 15 lipca 2013 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 34. 15 lipca 2013 – Maria G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 35. 1 sierpnia 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 36. 1 sierpnia 2013 – Paulina N*** – gmina Czchów – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 37. 1 sierpnia 2013 – Władysław N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 38. 1 sierpnia 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 39. 1 sierpnia 2013 – Zofia Z*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 40. 1 sierpnia 2013 – Stanisław M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 41. 1 sierpnia 2013 – Ewa H*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 42. 1 sierpnia 2013 – Antoni S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 43. 1 sierpnia 2013 – Helena B*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 44. 1 sierpnia 2013 – Katarzyna S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 45. 1 sierpnia 2013 – Zbigniew K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 46. 5 września 2013 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 47. 5 września 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 48. 5 września 2013 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 49. 5 września 2013 – Danuta G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 50. 5 września 2013 – Barbara Ś*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 51. 5 września 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 52. 5 września 2013 – Maria R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 53. 5 września 2013 – Bogumiła K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 54. 5 września 2013 – Małgorzata K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 55. 5 września 2013 – Antoni M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 56. 20 września 2013 – Ewa P*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 57. 20 września 2013 – Stanisława S*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 58. 20 września 2013 – Antonina Ś*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 59. 20 września 2013 – Anna Ż*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 60. 20 września 2013 – Krzysztof P*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 61. 20 września 2013 – Antonina Ł*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 62. 20 września 2013 – Wiesław K*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 63. 3 października 2013 – Izabela K*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 64. 14 listopada 2013 – Eugeniusz W*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 65. 28 listopada 2013 – Bogdan S*** – Olszowa – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 66. 28 listopada 2013 Katarzyna S*** – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł

——————————————————————————————

2012 – z Programu „Dbaj o Zdrowie Bez Barier” – pomoc otrzymało 47 osób na kwotę 19.900 zł

 1. 26 marca 2012 – Marzena R*** – zam. Wróblowice – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 2. 18 kwietnia 2012 – Krzysztof Ś*** zam. 32-840 Wróblowice – 500 zł (karta magn. refundacji leków)
 3. 7 maja 2012 – Eugeniusz W*** – zam. 32-840 Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 4. 7 maja 2012 – Janusz Ł*** – zam. Charzewice – 500 zł ((karta magnetyczna refundacji leków)
 5. 7 maja 2012 – Mateusz K*** – zam. 32-840 Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 6. maja 2012 – Krzysztof Ś*** – Wróblowice – 500 zł (karta magnetyczna refund.leków)
 7. 7 maja 2012 – Anna M*** – zam. Zakliczyn – 400 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 8. 7 maja 2012 – Franciszek W*** – zam. Zakliczyn – 400 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 9. 7 maja 2012 – Irena Ch*** – zam. Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 10. 12 czerwca 2012 – Małgorzata D*** – zam. Borowa – 300 zł (karta magnet. refundacji leków)
 11. 12 czerwca 2012 – Piotr P*** – zam Gwoździec – 300 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 12. 12 czerwca 2012 – Jan J*** – zam. Zawada Lanckorońska – 300 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 13. 12 czerwca 2012 – Bernadetta K***-  zam. Faliszewice – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 14. 12 czerwca 2012 – Stanisław B*** – zam. Faściszowa – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 15. 12 czerwca 2012 – Maria D*** – zam. Gwoździec – 400 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 16. 12 czerwca 2012 – Henryk G*** – zam. Kończyska – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 17. 12 czerwca 2012 – Drzesika Z*** – zam. Dzierżaniny – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 18. 12 czerwca 2012 – Irena R*** – zam. Melsztyn – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 19. 12 czerwca 2012 – Kazimierz R*** – zam. Lusławice – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 20. 11 lipca 2012 – Antoni Z*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 21. 11 lipca 2012 – Bogumił N*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 22. 11 lipca 2012 – Maria S*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 23. 11 lipca 2012 – Tadeusz O*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 24. 11 lipca 2012 – Maria B*** – gmina Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 25. 11 lipca 2012 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 26. 11 lipca 2012 – Mieczysław J*** – gmina Czchów – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 27. 11 lipca 2012 – Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 28. 11 lipca 2012 – Felicja K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 29. 11 lipca 2012 – Ryszard K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 30. 11 lipca 2012 – Wanda O*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 31. 7 sierpnia 2012 – Zbigniew N*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 32. 7 sierpnia 2012 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 33. 7 sierpnia 2012 – Marek J*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 34. 7 sierpnia 2012 – Marek K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 35. 7 sierpnia 2012 – Paweł B*** – gmina Pleśna – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 36. 9 sierpnia 2012 – Jan G*** – gmina Gromnik – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 37. 20 sierpnia 2012 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 38. 18 września 2012 – Jan G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zl
 39. 18 września 2012 – Janusz S*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 40. 28 września 2012 – Józef G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 41. 28 września 2012 – Antoni M*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 42. 28 września 2012 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 43. 28 września 2012 – Władysława B*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 44. 28 września 2012 – Agata B*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 45. 28 września 2012 – Beata  R*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 46. 28 września 2012 – Adam P*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 47. 4 października 2012 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł