Placówka w Filipowicach

Placówka Wsparcia Dziennego mająca do tej pory siedzibę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy od września 2012 funkcjonuje w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach. Uczęszcza do niej 15 dzieci (wszystkie z obwodu szkolnego). Początkowo zajęcia odbywały się w klasach, gdzie wychowankowie gromadzili się po lekcjach i wraz z wychowawcami realizowali zadania. Z początkiem stycznia 2013 r zostało oddane do ich dyspozycji nowe pomieszczenie. Jest to sala, którą remontowano z myślą o działalności Placówki, służące wyłącznie do zajęć świetlicowych. Wyposażenie sali w nowe meble, telewizor, dywan, pomoce dydaktyczne zabezpieczył prezes SPON „ Bez Barier” Jerzy Woźniak. Jest to funkcjonalne pomieszczenie, kolorowe, przestronne z kącikami zainteresowań do zabawy i nauki – fajne warunki do pracy i realizacji zadań.

Głównym zadaniem Placówki jest wspieranie dzieci i rodzin w trudach dnia codziennego poprzez:

  • organizację czasu wolnego po zajęciach szkolnych tj: organizację zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych;

  • tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności;

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumiana twórczość i aktywność;

  • kształtowanie w dzieciach zasad współżycia społecznego dla dobra wspólnego oraz właściwego stosunku do pracy;

  • współpracę z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;

  • współpracę ze szkołami, instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;

  • zapewnienie posiłku uczestnikom świetlicy.