BAZA WSPARCIA

—————————————————————————————————————————-

PROJEKT „TRZY STOPNIE OBYWATELSKIEGO PRZYSPOSOBIENIA”

BAZA FORM WSPARCIA DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

—————————————————————————————————————————-

 

—–

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością.

Można w nim znaleźć kompleksowe informacje, m.in. na temat dostępnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością, orzecznictwa lekarskiego, przyznawania rent oraz rehabilitacji leczniczej ZUS.

Informator można pobrać ze strony internetowej ZUS:
(kliknij aby pobrać Informator)

—–

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wraz z Centrum Sztuki Mościce zapraszają na całoroczne wydarzenie pn. „Środa dla Seniora”.

Dla Uczestników przewidziano spotkania autorskie, wieczory z książką oraz interesujące wykłady. Zaplanowano również pogadanki na temat bezpieczeństwa Seniorów.

Wydarzenia będą miały miejsce w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 (budynek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli)

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/zdrowie-i-polityka-spoleczna/senior/oferta-kulturalna-i-edukacyjna

—–

Informujemy, że od 09.05.2022 można składać wnioski o dofinansowanie leków i artykułów medycznych w ramach projektu pt. „Dostępność do zdrowia”.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2022-31.12.2022 przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w ramach X Edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. 

Pomoc mogą otrzymać osoby ciężko i przewlekle chore oraz niepełnosprawne, w tym dzieci, a także osoby starsze, dla których koszty leczenia są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Zostanie ona przekazana w postaci przedpłaconych kart magnetycznych.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 90 osób.
Wartość projektu to ogółem 39.000,00 zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji dbam o zdrowie wynosi 13.000,00 zł, a wkład naszej organizacji to 26.000,00 zł.

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej lub otrzymać w formie drukowanej w Biurze Stowarzyszenia „Bez Barier” w Zakliczynie, ul. Spokojna 1.

Dostępność do zdrowia 2022 – Regulamin

Dostępność do zdrowia 2022 – RODO

Dostępność do zdrowia 2022 – Wniosek

Zapraszamy!

—–
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, że 31 marca 2022r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym do semestru letniego roku akademickiego / szkolnego 2021/2022. 
 
Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW: sow.pfron.org.pl
 
Więcej informacji i wzory wymaganych dokumentów: https://pcprtarnow.pl/aktywny-samorzad-modul-ii-2/
 
—–
 
Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” na 2022 r.  można składać od 1 marca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.
 
Są one rejestrowane przez Internet w System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. 
 

Jak podaje PFRON, w 2022r. wsparcie będzie można uzyskać w ramach czterech obszarów:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
 
 
—–
 
1 września 2021r. przy PFRON Oddział Małopolski uruchomiono Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).
 
W CIDON można uzyskać uzyskać informacje na temat:
 
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg, a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Więcej informacji: https://cidon.pfron.org.pl
 
—–
 

Dofinansowanie PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny:

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

—–

Kompendium wiedzy na temat turnusów rehabilitacyjnych:

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/

—–

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA

O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ubieganie się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wymaga złożenia przez osobę zainteresowana lub jej przedstawiciela prawnego:

 • formalnego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na obligatoryjnym druku, wydanym nie wcześniej niż 30 dni przed terminem złożenia wniosku
 • kompletnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stwierdzone zaświadczeniem schorzenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań analitycznych, opinie psychologiczne itp.).

W przypadku kolejnego orzeczenia, wniosek złożyć można najwcześniej 30 dni przed upływem terminu prawomocnej decyzji. W przypadku zmiany stanu zdrowia, wniosek może być złożony w każdym czasie.

Terminy składów orzekających uzależnione są od dyspozycyjności ich członków i odbywają się z różną częstotliwością. O terminie posiedzenia składu orzekającego, strona powiadamiana jest telefonicznie lub listownie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.

Więcej informacji i wzory dokumentów:

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności