OFERTA PRACY – STANOWISKO: WYCHOWAWCY W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

28STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZ BARIER OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: wychowawca
 2. Miejsce wykonywania pracy: Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Zakliczyn prowadzone przez STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZ BARIER w Zakliczynie, Filipowicach, Gwoźdźcu
 3. Okres zatrudnienia: od październik 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny rok
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
 5. Czas pracy: do uzgodnienia

II. Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie

a)  wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub z rodziną

2. pełnia władzy rodzicielskiej tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

3. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

III. Zakres obowiązków Wychowawcy/Opiekuna:

 1. prowadzenie zajęć z grupą,
 2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce,
 3. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz,
 4. prowadzenie dokumentacji dziecka,
 5. opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychopedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.
 6. opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,
 7. prowadzenie dziennika zajęć,
 8. prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,
 9. organizowanie zajęć tematycznych,
 10. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,
 11. współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystenta rodziny, rodzicami lub opiekunami dziecka,
 12. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 13. udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

IV. Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.30 do 17.30,
 2. Konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Zakliczyn w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy Zakliczyn.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. podanie o przyjęcie do pracy = list motywacyjny
 2. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 3. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 do ogłoszenia,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z wzorem z załącznika nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem – zgodnie z wzorem z załącznika nr 3 do ogłoszenia,
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny – zgodnie z wzorem z załącznika nr 4 do ogłoszenia.
 9. klauzula informacyjna RODO – oświadczenie o zapoznaniu się kandydata – zgodnie z wzorem załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 22.10.2021 r.  do godziny 15:00 pod adres:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, ul. Spokojna 1,
32-840 Zakliczyn w zaklejonej kopercie  z dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko – wychowawca w placówce wsparcia dziennego”

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 18/26-38-777

zal.-nr-1-Kwestionariusz-osobowy

zal.-nr-2-Oswiadczenie-o-niekaralnosci

zal.-nr-3-Oswiadczenie-o-wladzy-rodzicielskiej

zal.-nr-4-Oswiadczenie-o-obowiazku-alimentacyjnym

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, PWD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.